Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné informácie 

I.I. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je 

 • www.azka.sk
 • Ing.Robert Mahely-AZKA
 • IČO: 344 56 287 
 • so sídlom: Mierová 1435/37, 924 01 Galanta 

I.II. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

 • Adresa: Bratislavská 38/41, 924 01 Galanta 
 • Email.: azka@azka.sk 
 • Tel.číslo: 031/780 68 66 
 • Adresa našej webovej stránky je: http://azka.sk

I.III. Osobné údaje

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe ako sú: meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa. 

Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či  identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto osoby. 

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

I.IV. Sprostredkovateľ

Prevádzkovateľ nepoveril sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov. 

II. Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

II.I. Údaje zadané v objednávke

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo tie, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné. Povinnými údajmi sú len tie, bez ktorých nevieme vašu objednávku vybaviť, teda napríklad vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa doručenia, fakturačná adresa. 

Pri telefonických, emailových objednávkach, budeme vaše osobné údaje poskytnuté v tejto komunikácii tiež spracovávať. 

Prevádzkovateľ spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje nutné pre plnenie zmluvy.

II.II. Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

II.III. Kamerové systémy na našej prevádzke

Priestory sú monitorované kamerovým systémamom s online prenosom a záznamom. Kamery máme ako z dôvodu prevencie, tak aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému sme my.

II.IV. Súbory cookies

V súlade s §55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Cookies sú automaticky spracovávané súbory na webstránke www.azka.sk. Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

III.I. Zákonným dôvodom spracovávania osobných údajov je:

 • Plnenie a uzavretie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods.1 písm.b.) Zákona  GDPR 
 • Splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl.6, ods.1 .b) Zákona GDPR 
 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa §13 ods.1 písm. f.) Zákona GDPR.  
 • Váš súhlas so spracovávaním pre účely poskytovania priameho marketingu (  zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa §13 ods.a.) Zákona GDPR. Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese info@azka.sk.  

III.II. Účelom spracovania osobných údajov je: 

 • Vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi  vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru). Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať. 
 • Zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
 • Plnenie právnych povinností voči štátu 

III.III. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle §28 Zákona GDPR. 

IV. Ako dlho uchovávame vaše údaje

IV.I. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 

 • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať osobné údaje bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov). 
 • Po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu ,ak nie je poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov. 
 • Vaše kamerové záznamy štandardne ukladáme po dobu 14 dní. Keď však v monitorovanom priestore dôjde k protiprávnemu konaniu, môžeme kontaktovať políciu a predmetné záznamy príslušnému orgánu (polícia, súd a pod.) odovzdať. V takom prípade nie sú záznamy po 14 dňoch vymazané, ale z dôkazových dôvodov ich uchovávame do právoplatného skončenia veci. 

IV.II. Po uplynutí uchovávania osobných údajov, prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V. Príjemcovia osobných údajov

V.I. Príjemcovia osobných údajov sú osoby: 

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy, 
 • Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu. 
 • Zaisťujúce marketingové služby. 

V.II. Prevádzkovateľ nemé v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.  

VI. Aké práva máte nad svojimi údajmi

VI.I. Za podmienok stanovených v Zákone GDPR máte: 

 • Právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa §21 Zákona GDPR, 
 • Právo na opravu osobných údajov podľa §22 Zákona GDPE, poprípade obmedzenie spracovania podľa §24 Zákona GDPR, 
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa §23 Zákona GDPR, 
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa §27 Zákona GDPR 
 • Právo na prenositeľnosť údajov podľa §26 Zákona GDPR 
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok 

VI.II. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov. 

VII. Ako chránime vaše údaje

VII.I. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. 

VII.II. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe po zákonom stanovenú dobu. 

VIII. Záverečné ustanovenia 

VIII.I. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 

VIII.II. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu, prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 

VIII.III. Náš internetový obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 16-rokov. Mladšie osoby môžu náš internetový obchod používať len s udeleným súhlasom jeho zákonného zástupcu.